סרבנות גט ועגינות-

סרבנות גט הינה מצב בו אחד הצדדים מסרב ליתן גט לצד השני אם מתוך חוסר השלמה עם המצב אם מתוך נקמנות גרידא ואם בשל שיקול דעת קר מתוך רצון להפעיל לחץ על הצד השני לשם השגת הישגים כלכליים או אחרים. עגינות היא מצב בו אין ביכולתו של הצד השני לתת גט או לקבלו בשל חלילה מחלה קשה או משום שמדובר במקרה בו לא ידוע מקום המצאו ו/או גורלו של אדם. שומעים רבות בתקשורת על נשים עגונות או מסורבות גט, אך חשוב לדעת כי קיימים גם גברים רבים מסורבי גט המנהלים מאבקים משפטיים משך שנים ארוכות על מנת להשתחרר מכבלי נישואיהם. מדוע אם כן שומעים בעיקר על נשים מסורבות גט? הנימוק נעוץ ככל הנראה במידת הנזק שנגרם לכל צד, כאשר ללא ספק בעניין זה ידיהן של הנשים על התחתונה. על פי ההלכה היהודית הנהוגה, דרושה הסכמת שני הצדדים על מנת שלגירושין יהא תוקף, כאשר הגבר מסכים לתת גט ואילו האישה מסכימה לקבלו. במקרה בו אחד הצדדים מסרב בתוקף לרעיון הגירושין,הופך הצד השני בעל כורחו למסורב גט. כפי שאביא להלן מצבן של נשים מסורבות גט קשה בהרבה ממצבם של הגברים ולעיתים אף טרגי בשל הכללים ההלכתיים החלים על גירושיי יהודים. 

 

למרבה הצער, קיים חוסר שיוויון מובנה בין גברים ונשים לעניין הגט- גבר אשר אשתו מסרבת לקבל ממנו את גיטה, יכול להמשיך את חייו עם בת זוג חדשה ואף להביא עימה ילדים חדשים לעולם, ואילו אישה אשר בעלה מסרב לתת לה את גיטה אינה יכולה להביא ילדים לעולם מבן זוג חדש - שכן הילדים יוגדרו ממזרים ופסולי חיתון זאת אף במקרה שהאישה חיה בנפרד שנים ארוכות מבעלה אשר חי את חייו עם אישה אחרת! זאת ועוד, האישה אשר טרם קבלה את גיטה לא תוכל להינשא בעתיד לבן זוגה אף לאחר שתתגרש, שכן בהתאם להלכה היא "אסורה על בעלה ובועלה". חוסר השיוויון המובנה בעניין גיטין בין גברים ונשים עולה ביתר שאת מעת שגבר שבגד או ניהל מערכת יחסים מחוץ לנישואין יכול לבקש מחילה ולשוב לחיות עם אשתו כאילו דבר לא ארע, ואילו אישה אשר נהלה מערכת יחסים מחוץ לנישואין "אסורה על בעלה", כלומר אינה יכולה לשוב ולחיות עימו לאחר שבגדה. 

 

חשוב להבין כי גם במקרים בהם פוסק בית הדין הרבני חיוב בגט או כפיה בגט לצד הסרבן, אין מדובר בסוף פסוק, כיוון שבכל מקרה על הצד הסרבן להסכים למתן או לקבלת הגט שכן בית הדין הרבני אינו יכול לגרש צדדים ללא הסכמתם. יחד עם זאת,  לבית הדין הרבני נתונה סמכות להפעיל כנגד הסרבן סנקציות קשות החל מעיכוב יציאה מן הארץ ואיסור על חידוש רשיון נהיגה וכלה במעצר ואף במאסר לשנים ארוכות במקרים קשים במיוחד. כאמור, עד שהצד הסרבן לא יסכים ליתן גט מרצונו לא ניתן יהיה להשתחרר מכבלי הנישואין. דרך נוספת להתמודדות עם תופעת סרבנות הגט, היא הגשת תביעה נזיקית כנגד הצד הסרבן.