צוואה הינה מסמך המבטא את רצונו של אדם באשר לאופן חלוקת רכושו ונכסיו לאחר פטירתו. מטרת הצוואה להגן על מי שהמנוח רוצה בטובתו אשר יכול להיות כל אדם, מוסד או אפילו מטרה שהמנוח חפץ לקדם, ומנוע קבלת רכוש וכספים על ידי יורשים אשר המנוח סבור שאינם ראויים לכך.


חשוב לדעת כי כתיבת צוואה אינה עניין סופי, וכי זכותו המלאה של המוריש לשנות את צוואתו ואת אופן חלוקת רכושו בכל רגע נתון, על ידי כתיבת צוואה חדשה. במידה והתברר כי לאחר מותו של אדם כי הוא הותיר אחריו מספר צוואות, הצוואה שתיקבע הינה הצוואה האחרונה שנכתבה בסמוך למותו של הנפטר, אלא אם כן יחליט בית המשפט מסיבות שונות להכריז כי הצוואה אינה תקפה.


בחוק הירושה קיימים ארבעה סוגי צוואה. צוואה אשר אינה ערוכה בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה נחשבת כצוואה פגומה ועלולה להיפסל על ידי בית המשפט. סיבות אחרות לפסילת צוואה יכולות להיות השפעה בלתי הוגנת לחץ ואיומים על מי שכתב את הצוואה, חוסר כשירות של כותב הצוואה ועוד.


את הצוואה ניתן (אך לא חובה) להפקיד אצל רשם הירושה למשמרת.

 

מה המשמעות של פסילת צוואה?
במידה וצוואה מסוימת נפסלת, יחול חוק הירושה, והרכוש יתחלק בין היורשים בהתאם לחוק. במקרה בו קדמה לצוואה הפסולה צוואה אחרת אשר בית המשפט לא מצא בה פסול, תחול הצוואה הקודמת שהשאיר המנוח.

 

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה, הינו מסמך רשמי הנותן תוקף לצוואה ומורה על קיומה בהתאם לרצון המנוח. בלא צו קיום צוואה, אין לנהנים על פי הצוואה כל זכות לממש את חלקם ברכוש. כאשר מתקבל צו קיום צוואה הנהנים יכולים לממש בעזרת הצו את חלקם בירושת המנוח, ועליהם להציג את הצו לגוף הרלוונטי כדוגמת רשם המקרקעין או הבנק.. בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם הירושה במחוז הרלוונטי, אשר בודק את הבקשה ואת המסמכים המצורפים לה.

 

התנגדות
במקרה שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, חובה על המבקש ליידע את כל היורשים הפוטנציאלים באשר להגשת הצו. במידה ויורש או בעל עניין, חולק על הצוואה או תקפותה, באפשרותו להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה. במקרה שמוגשת התנגדות לרשם הירושה יועבר הטיפול בתיק לבית המשפט לענייני משפחה.